ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას, შემდეგ საკითხებში:

  • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება;

  • საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება;

  • ფინანსური აღრიცხვის წარმოება;

  • საგადასახადო დავები;

აუდიტორული მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება
იურიდიული მომსახურება