ჩვენ გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ და საგადასახადო მომსახურებას:

  • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების  შესაბამისად;

  • საგადასახადო დეკლარაციების დროული შედგენა და წარდგენა საგადასახადო ორგანოში;

  • საფინანსო ინსტიტუტებისათვის სხვადასხვა ფინანსური დოკუმენტის მომზადება და წარდგენა;

  • დამკვეთის მიერ განხორციელებული ფინანსური ოპერაციებისათვის ოპტიმალური ფორმის შერჩევა და საგადასახადო კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

  • წარმომადგენლობა საგადასახადო დავებზე.

აუდიტორული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება
საკონსულტაციო მომსახურება