გოგიტა ჭეჟია

გარიგების პარტნიორი

კახაბერ ბრეგაძე

სერტიფიცირებული ბუღალტერი

ნათია ხაცავა

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი