ჩვენ გთავაზობთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შემდეგ სერვისებს:

  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;

  • მარწმუნებელი მომსახურება;

  • შეთანხმებული პროცედურები;

  • სხვა დაკავშირებული მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება
იურიდიული მომსახურება
საკონსულტაციო მომსახურება