შემოსავლების სამსახურმა გამოსცა მეთოდური მითითებები დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ. იხითელთ ლინკი “მეთოდური მითითებები”