კომპანიებს/ინდივიდუალურ მეწარმეებს/ფიზიკურ პირებს ვუწევთ საგადასახადო, საბუღალტრო და იურიდიულ კონსულტაციებს. ვეხმარებით მათ ბუღალტრული გატარებების,  ფინანსების, დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგებაში. აქტიურად ვუწევთ კონსულტაციებს IFRS სტანდარტების დანერეგვის, საქმისწარმოების ერთიანი წესების გამოყენების, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადასახადების ადმინისტრირების კუთხით.

საქართველოს კანონმდებლობის და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ვატარებთ საგადასახადო აუდიტს. ISA-ს სტანდარტების შესაბამისად ვუზრუნველყოფთ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებას. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჩვენი კლიენტების მენეჯმენტის გუნდთან ხარისხის კონტროლის შიდა სტანდარტების დანერგვის კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს მათი ფინანსების სწორ მართვას და შემოსავლების ზრდას. ჩვენი მუშაობა ეფუძნება ეთიკის კოდექსის და პროფესიული სტანდარტების მოთხოვნებს.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • ფინანსური აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
  • ფინანსური ანგარიშგების შედგენა;
  • საგადასახადო აუდიტის ჩატარება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • ყოველთვიური საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურება;
  • საბუღალტრო და საგადასახადო კონსულტაცია;
  • ყოველთვიური საგადასახადო კონსულტაცია;
  • იურიდიული კონსულტაცია და სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა.
აუდიტორული მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება
იურიდიული მომსახურება
ფასები